Ağır ve Tehlikeli İş Raporu  

MADDE 5:
İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, (Değişik ibare:R.G-7/3/2010-27514) işyeri sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi,işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı (Ek ibare:R.G-7/3/2010-27514) veya 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği sağlık ocağının kaldırıldığı yerlerde aile hekimi, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.

7 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27514
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “işyeri ortak sağlık birimi” İbaresi “işyeri sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi” olarak değiştirilmiş, “sağlık ocağı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği sağlık ocağının kaldırıldığı yerlerde aile hekimi,” ibaresi eklenmiştir.

OSGB’ler yetkilendirildikleri il sınırları dışına hizmet veremezler.

Bu hizmeti alma konusunda sıkıntı çekiliyorsa; TSM (Toplum Sağlığı Merkezi)’inden talep edebilirsiniz.Bunun için ise İl Sağlık Müdürlüğüne yazı ile talepte bulunmanız gerekmektedir.

OSGB nin verdiği ağır ve tehlikeli işler raporu geçerlidir.Ancak Bu konuda iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğünün verdiği cevap,

“Ağır ve Tehlikeli İşler Raporunu OSGB’lerden ancak, OSGB ile aranızda bakanlıktan onaylı bir işyeri hekimliği sözleşmeniz olduğu takdirde alabilirsiniz. Eğer böyle bir sözleşmeniz yok ise ve 50′nin altında işçi çalıştırıyorsanız OSGB’lerin verdiği Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu geçersiz sayılmaktadır.”
şeklindedir.