Yardımcı Sağlık Personeli  

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda Yardımcı Sağlık Personeli (İş Yeri Hemşiresi),
27.11.2010 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde ise Diğer Sağlık Personeli ( Hemşire - Sağlık Memuru - ATT (Acil Tıp Teknisyeni) ve Çevre Sağlığı Teknisyeni ) olarak tanımlanan ve pratikte yardımcı sağlık personeli olarak da adlandırılan sağlık profesyonelleri İş Sağlığı ve Güvenliği'nin ayrılmaz bir parçasıdırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Yardımcı Sağlık Personeli (İş Yeri Hemşiresi) şu şekilde tanımlanmaktadır:

'' 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu, ''

Gerek son çıkan mevzuat olan 6331 sayılı kanundaki tanımının, gerek esas mesleğinin üzerine ilave bir eğitim ve bu eğitimin sonunda almış olduğu sertifikanın isminin ''İş Yeri Hemşireliği Sertifikası ''olması gerekse de 2. veya 3. basamak sağlık tesisleri yerine iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmayı tercih ederek bu alanda gayret sarf eden İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri için en doğru tanımlamanın ''İş Yeri Hemşiresi'' olduğu kanaatindeyiz.

İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları bir önceki yönetmelikte düzenlenmiş olmakla beraber, İş Yeri Hemşireleri ile ilgili böyle bir yönetmelik yoktur. Dolayısıyla yasal bir görev tanımı yoktur. 6331 sayılı kanunun 30. maddesinin b fıkrasının 2. bendinde işyeri hemşiresinin (kanunda geçen tanımı ile diğer sağlık personelinin) nitelikleri, işe alınmaları, görevlendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, görevlerini nasıl yürütecekleri, işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin yer aldığı tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak asgari çalışma süreleri, işyerlerindeki tehlikeli hususları nasıl bildirecekleri, sahip oldukları belgelere göre hangi işyerlerinde görev alabilecekleri konularının çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği söylense de henüz bu konu ile ilgili yönetmelik çıkmamıştır.

Genel olarak Yardımcı Sağlık Personelinin Görevleri şunlardır;

- Revir Hizmetleri
- Enjeksiyon
- Pansuman
- Aşılama Çalışmaları
- İş sağlığı kayıtlarının tutulması
- Eğitim
- Danışmanlık

Yardımcı Sağlık Personeli Bulundurmamanın Cezası;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun idari para cezaları ve uygulanması kısmında ''İşyeri Hemşiresi (yardımcı sağlık personeli ) görevlendirmeyen işverene 2500 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda ceza öngörülmektedir.'' denmektedir..